اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد

اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد

اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ سیاه مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد که جز مرغ های تزیینی به شمار می اید . بهترین گزینه برای تولید تخم خوراکی و نطزفه دار میباشد . برای اطلاعات کامل در مورد نژاد مرندی از وب سایت تخصصی مرغ مرندی دیدن کنید .

www.morqmarandi.com

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستر و هچر در جوجه کشی» ثبت شده است

مراحل جوجه کشی

ستر و هچر تخم مرغ

مراحل جوجه کشی

 

1) ستر: 
در کارخانه های جوجه کشی 18روز اول
( از 0 تا 440 ساعتتخم مرغها را در داخل دستگاه ستر (تخم مرغ گیر) که دمای آن 37.5  ورطوبت آن 60 % است قرارمی دهند. در دستگاه ستر چهار عامل بایدموردتوجه قرارگیرد:

 

 

 

ـــ دما 
دمای مناسب برای جوجه کشی به طور متوسط معادل 38-37 درجه می باشد. کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می شود وافزایش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می گردد. درجه حرارت مناسب درماشینهای مختلف تا حدودی متفاوت می باشد

 

 

 

ـــ رطوبت

 دمای موجود در ماشینهای جوجه کشی سبب تبخیر آب ازتخم مرغها و تلفات جنین می شود. از این رو توجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت ماشینهای جوجه کشی منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه های هوایی داخل تخم می شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می رسد. همچنین افزایش رطوبت نیزمنجر به وسعت دیر بهنگام کیسه هوا شده وجوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشینهای جوجه کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.

 

 

 

ـــ تهویه 
طی دوره جوجه کشی اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامین می شود.دی اکسید کربن نیز از همین منافذ خارج می گردد.میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود21%می باشد.به ازای هر1%کاهش میزان اکسیژن 5%میزان جوجه دهی کاهش می یابد.همچنین عدم خروج دی اکسید کربن وتجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می شود.چنانچه غلظت دی اکسید کربن به 5%برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید.حداکثر میزان افزایش غلظت دی اکسید کربن ماشینهای جوجه کشی 5%می باشد. تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می گردد وچون اکسیژن احتیاج است ودی اکسید کربن دفع می گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان باید سرد باشد.در جوجه کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است و جهت تهویه از سمت تمیزترین قسمتها (سترها) به آلوده ترین بخش (اتاق شستشو) می باشد.بین قسمتهای مختلف درها دوطرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن می باشد.اگر تهویه در قسمتهای مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوبتر می باشد.

 

 

 هچر:

سه روز باقی مانده، یعنی از روز 21-19 تخم مرغها را در داخل دستگاه هچر(جوجه گیر) قرار می دهند که دمای آن5 /37 درجه و رطوبت آن 75%است 
در دستگاه هچر از سه عامل از عوامل چهارگانه مذ کور در ستر مورد توجه می باشد:

 

 

 

 

ـــ دما ـــ رطوبت ـــ اکسیژن

 

 

 

علت رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز 19جنین تنفس دارد ودی اکسید کربن و آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته ها می شوند.همچنین جنین در روز 19مقداری از کلسیم پوسته را برداشت می کند ( 120میلی گرم در طول 21روز) .

در طی دوره 21روزه جوجه کشی تخم مرغها 18 روز در ستر و 2 روز در هچر قرار دارند، ازاین رو نسبت دستگاه ستر به هچر باید 1به 6باشد.در این صورت اگر هر روز بخواهیم تخم مرغها را ست کنیم،بعضی روزها هچر خالی می شود به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم مرغها را ست می کنیم.زمان انتقال تخم مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم مرغها نیز بستگی دارد.در حقیقت زمانیکه 2-1%تخم مرغها نوک زده شوند زمان انتقال تخم مرغ است.

 

 

بهداشت وبیماریهای جوجه کشی

 

جوجه کشی به دلیل وجود نور، موادغذایی، رطوبت کافی و…بهترین محل آلودگی می باشد.ازاین رو توجه به نکات بهداشتی اهمیت بسیاری داردزیرا تولید جوجه های سالم منجر به تولید گله هایی باتولید مناسب می گردد. 
برخی ازامراض ازطریق تخم به جوجه ها منتقل می شوند،از جمله میکروارگانیزمهای گروه سالمونلا که تاثیر زیادی در جوجه درآوری دارند.گروهی از امراض که از طریق تخم به جوجه منتقل نمی شوند به طور غیر مستقیم و با تاثیر بر خصوصیات تخم مرغ موجب کاهش جوجه درآوری می شوند.ازجمله بیماریهای نیوکاسل و برونشیت مزمن که ازطریق تغییرشکل دادن تخم مرغ و افزایش منافذ آن جوجه درآوری راکاهش می دهد.تخم مرغهای جوجه کشی باید تمیز شده ،در ظرف و انبارهای تمیز نیز ذخیره شوند،البته شستشوی تخم مرغها زمینه نفوذ میکروبها به داخل تخم مرغ را فراهم می کند ازاین رو شستن تخم مرغها توصیه نمی گردد و در صورت لزوم باید از آب ولرم حاوی مواد ضدعفونی کننده ،آهن وفاقد ید استفاده شود. 
علاوه براین، وسایل جوجه کشی نیز باید با آب گرم و مواد ضدعفونی کننده شسته شوند.برای ضدعفونی کردن معمولا از گاز فرمالین استفاده می شود.به طور معمول تخم مرغها طی دوره جوجه کشی نیز مورد ضدعفونی قرار می گیرند. عمل ضدعفونی در ستر و هچر نیز ممکن است 
انجام شود،در این صورت میزان گاز و زمان ضدعفونی در هچر باید کمتر از میزان گاز وزمان ضدعفونی ستر باشد. 

 

 

 غلظتهای استفاده از گاز فرمالین
 

 غلظت

مقدار پرمنگنات

(گرم) 

مقدار فرمالین

(سی سی) 

حجم فضا

(مترمربع) 

مدت زمان

(دقیقه) 

 1X
 20
 40
28
20 
 2X
40 
80
28 
20 
 3X
60 
120 
28 
20 

 

 

غلظت های توصیه شده گاز فرمالین برای ضدعفونی
 

محل ضدعفونی

غلظت گاز

زمان ضدعفونی(دقیقه)

    تخم مرغ تازه    

               3                  

20

تخم مرغ در ماشین(روز اول)

2

20

اتاق جوجه کشی

1

3

ماشین جوجه کشی

1-3

30

اتاق شتشو

3

30

وسایل

3

30

کامیون

3

30

 

 

مواد زائد حاصله از جوجه کشی منبع مناسبی جهت رشد میکروبها می باشند، به همین دلیل این مواد سوزانده می شوند و یا در چاه های مختص به این امر دفن می گردند و موادی نظیر تخم مرغهای غیربارور، جنین های مرده و پوسته تخم مرغ به عنوان غذا در جیره طیور به کار می رود.این مواد پخته و خورد می شوند و به عنوان منبع کلسیم و پروتیئن مصرف می شوند.

 

 

 

معیارهای موثر در تشخیص جنسیت
 

 معیارهای مورد توجه

جوجه خروس 

جوجه مرغ 

 اندازه برجستگی

بزرگ

کوچک 

 وضعیت برجستگی

مشخص 

غیرمشخص 

ارتفاعبرجستگی 

بلند 

پهن و مسطح 

شکل برجستگی 

گرد 

نقطه دار 

خاصیت ارتجاعی برجستگی 

 فنری و ارتجاعی

نرم و سست 

رنگ 

تیره و پررنگ 

کمرنگ و روشن 

بازکردنکلوآک 

 مشکل

ساده 

اندازه کلوآک 

تنگ و خشک 

گشاد و مرطوب 

 ظاهرعمومی برجستگی

مشخص و برجسته 

مسطح و نرم 

 

 

تاثیر میزان اکسیژن بر میزان هچ


 پرورش دهندگان طیور باید توجه داشته باشند که کاهش اکسیژن سبب کاهش میزان جوجه‎دهی می‌شود.
 غلظت اکسیژن لازم برای رشد جنین در داخل تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار حدود 21 درصد است.
 به ازای یک درصد کاهش در غلظت اکسیژن در ماشین جوجه‎کشی حدود 5 درصد از میزان جوجه‎دهی کاسته می‌شود.
 جنین موجود در تخم‏‌ها تحمل ازدیاد اکسیژن را بهتر از کمبود آن دارد، به طوری که در طول جوجه‎کشی جنین به 4617 سانتی‎متر مکعب اکسیژن نیازمند است.
 افزایش ارتفاع به دلیل اینکه باعث کاهش فشار اکسیژن می‌شود باعث کاهش درصد جوجه‎دهی می‎شود.
 بر اساس گزارش موجود گاز کربنیک موجود در اطراف تخم‎مرغ‌ها سبب کاهش درصد جوجه‎دهی می‌شود.
 برای تهویه کامل ماشین‌های جوجه‎کشی لازم است که تهویه اتاق ماشین‎های جوجه‎کشی به طور مطلوب انجام گیرد. به ازای هر 100 عدد تخم‌مرغ 27 درصد مترمکعب هوا در ساعت مورد نیاز است.
 در اوایل دوره جوجه‎کشی اکسیژن کمتر مورد نیاز است و به تدریج این نیاز افزایش می‎یابد و تهویه ماشین جوجه‎کشی از طریق دریچه‎هایی که از اطراف ماشین نصب شده انجام می‎گیرد، دو روز اول دریچه بسته و به مرور زمان باز می‌شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۶ ، ۱۹:۱۳
مهدی عبدالاه نژاد


  • وب ایران سافت
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر