اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد

اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد

اطلاعات کامل در مورد مرغ سیاه مرندی

مرغ سیاه مرندی یکی از بهترین مرغ های تخم گزار ایران میباشد که جز مرغ های تزیینی به شمار می اید . بهترین گزینه برای تولید تخم خوراکی و نطزفه دار میباشد . برای اطلاعات کامل در مورد نژاد مرندی از وب سایت تخصصی مرغ مرندی دیدن کنید .

www.morqmarandi.com

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرغ بخریم یا جوجه» ثبت شده است

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﮐﺎﺭ

‏(ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ‏) ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻣﺮﻍ

ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺮﻍ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ

ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟

ﺟﻮﺍﺑﻤﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯾﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﺮﻍ ، ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﯿﺨﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻮﻟﺖ‏( ﻧﯿﻤﭽﻪ 3 ﻣﺎﻫﻪ ‏) ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ .

ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ؟

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ؟

ﺍﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ پرورش دهندگان ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮﻍ ﺟﻬﺖﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻮﺭﯼ ﻭ .... ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺮﻍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯾﮑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮑﺮﻭﺯﮔﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ زیرا اگر جوجه در سن های پایین مثلا سه ماهگی دچار بیماری خاصی شده و این بیماری را توسط دارو های قوی رد کنند در زمان بلوغ این پرنده ها دچار کاهش تولید تخم خواهند بود و مشتریان این مرغ ها ضرر زیادی را متحمل شده ولی از واقعیت امر اطلاعی نخواهند داشت.

‏(ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺳﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

ﻭ ﺩﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ‏)

ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﯾﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ.این موضوع برای کسانی اهمیت دارد که تعداد زیادی از مرغ و خروس خریداری میکنند.و در تعداد پایین این مسایل زیاد مشکل ساز نخواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۳۶
مهدی عبدالاه نژاد


  • وب ایران سافت
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر